مسئولین و معاونت ها

مسئولین فنی:

مسئول فنی صبح: آقای دکتر منوچهر کیهانی
مسئول فنی بعد از ظهر: آقای دکتر علی اکبر اسمعیلی جاه
مسئول فنی شب: آقای دکتر مسعود مفیدی
مسئول فنی آسیب شناسی و آزمایشگاه: خانم دکتر حسنی
مسئول فنی MRI: آقای دکتر بهروز طاهری
مسئول فنی پزشکی هسته ای: آقای دکتر شهرام سیف الهی
مسئول فنی سونوگرافی، CT و رادیولوژی: آقای دکتر فروهر ادیبی

معاونت ها:

معاونت درمان: دکتر عباس نعمتی
معاونت آموزشی: دکتر محمود رضا کی نما