هیئت مدیره

آقای دکتر محمود رضا کی نما (رئیس هیئت مدیره)

آقای دکتر مجید مشگ گو (مدیر عامل)

آقای دکتر بهروز طاهری(نایب رئیس هیئت مدیره)

آقای دکتر محمد شریفی (عضو اصلی هیئت مدیره)

آقای دکتر محمد حسین گرجی (عضو اصلی هیئت مدیره)

آقای دکتر فروهر ادیبی (بازرس)