آزمایشگاه

خدمات و سرویس های قابل ارائه شامل موارد زیر می باشد:

خدمات عمومی:
پاتولوژی، هماتولوژی، بیوشیمی، سرولوژی و ایمنولوژی، هورمون شناسی، بانک خون، میکروب شناسی، انگل شناسی و Medical microscopy
خدمات و سرویس های ویژه:
PCR، ایمونولوژی اختصاصی، تومورمارکرها، IHC، Flow- cytometry

نیروی انسانی فعال:

۴ کاردان، ۱۰ کارشناس، ۲ کارشناس ارشد، و ۲ نفر دارای مدرک PHD می باشند و در بخش های آناتومیکال و کلینیکال مجموعاً ۴ پزشک در حال فعالیت هستند.

تجهیزات و امکانات طبی و تکنولوژیکی:

آزمایشگاه این مرکز دارای دستگاه های اتوماتیک به روز مانند بیوشیمی، هماتولوژی و real time PCR و Flow cytometry می باشد.
ساعات کاری بخش و ساعات حضور پزشکان در بخش
آزمایشگاه این مرکز به صورت شبانه روزی فعال می باشد.

چشم انداز:

آزمایشگاه بر آن است تا با تکیه بر نیروهای متخصص، فضای فیزیکی استاندارد و امکانات و تجهیزات پزشکی موجود، با کیفیت ترین آزمایشگاه تخصصی شناخته شود.

تلفن های تماس:

۷۳۹۹۹-۱۲۸۴