آسیب شناسی

خدمات و سرویس های قابل ارائه شامل موارد زیر می باشد:

پاتولوژی و I.H.C، فلوسیتومتری
نیروی انسانی فعال در بخش
۴ پزشک متخصص پاتولوژی و آزمایشگاه

معرفی تجهیزات و امکانات طبی و تکنولوژیکی:

تمام دستگاه های پاتولوژی، دستگاه فروزن سکشن، I.H.C و فلوسیتومتری

ساعات کاری بخش و ساعات حضور پزشکان:

۸ صبح تا ۵ بعد از ظهر

چشم انداز:

ارائه بهترین خدمات آزمایشگاهی و پاتولوژی

تلفن های تماس:

۷۷۶۰۱۰۰۱-۶