آندوسکوپی

خدمات و سرویس های قابل ارائه شامل موارد زیر می باشد:

آندوسکوپی قسمت فوقانی جهاز هاضمه و کولونوسکوپی، آندوسونوگرافی، ERCP، گذاشتن بالون، گذاشتن PEG، برداشتن پولیپ های روده ای و معده ای، نمونه برداری تومورهای کبدی و لوزالمعده ای و مجاری صفراوی

نیروی انسانی فعال:

آقای دکتر محمد شریفی متخصص داخلی و جهاز هاضمه
آقای دکتر محمد علی علیزاده فوق تخصص مجاری صفراوی و گوارش
آقای دکتر شهرام یوسف پور فوق تخصص گوارش

معرفی تجهیزات و امکانات طبی و تکنولوژیکی:

دستگاه آندوسکوپی، دستگاه آندوسونوگرافی، دستگاه کولونوسکوپی، دستگاه ERCP

ساعات کاری بخش و ساعات حضور پزشکان:

از ساعت ۶ صبح تا ۱۱ شب

تلفن تماس:

۷۳۹۹۹-۱۳۴۰