داروخانه

داروخانه (2)

خدمات و سرویس های قابل ارائه شامل موارد زیر می باشد:

ارائه خدمات به بیماران سرپایی: فروش و عرضه دارو و لوازم به بیماران ویزیت شده توسط پزشکان بیمارستان
ارائه خدمات به بیماران بستری: تهیه و ارسال داروهای مورد نیاز بیماران بستری در بخش های بیمارستان

ساعات کاری بخش و ساعات حضور پزشکان:

روزهای عادی از ساعت ۸ صبح الی ۶ بعدازظهر
روزهای تعطیل از ساعت ۸ صبح الی۲ بعد از ظهر
ساعت حضور مسئول فنی صبح: از ساعت ۸:۳۰ صبح الی ۲ بعد از ظهر
ساعت حضور مسئول فنی بعداز ظهر: از ۲ الی ۶ بعد از ظهر

چشم انداز:

ارائه خدمات بهتر و امکان تهیه و تحویل کلیه داروهای درخواستی بیماران بستری و سرپایی

تلفن های تماس:

۷۳۹۹۹-۱۲۴۰