تست تنفسی

خدمات و سرویس های قابل ارائه شامل موارد زیر می باشد:

اسپیرومتری، تست متاکولین، Body box کامل، انجام تست ورزش قلبی- ریوی، COPD titration

نیروی انسانی فعال:

پزشک فوق تخصص بیماری های ریوی در ICU
کارشناس پرستاری آموزش دیده ICU و دستگاه های تست های تنفسی

تجهیزات و امکانات طبی و تکنولوژیکی:

اسپیرومتری تست ورزشی، تست متاکولین، بادی باکس کاپنوگرافی

ساعات کاری بخش و ساعات حضور پزشکان:

از ساعت ۸ صبح تا ۲ بعدازظهر