پزشکی هسته ای

بخش تشخیصی

خدمات و سرویس های قابل ارائه شامل موارد زیر می باشد:

انواع اسکن های رادیوایزوتوپ

نیروی انسانی فعال:

یک پزشک متخصص رشته پزشکی هسته ای، کارشناس ارشد فیزیک پزشکی، کارشناسان پرتو شناسی و پرتونگاری

تجهیزات و امکانات طبی و تکنولوژیکی:

این بخش مجز به دستگاه گاما کمرای اسپکت، دستگاه پلی اسکن و بررسی جذب ید رادیواکتیو می باشد.

ساعات کاری بخش و ساعات حضور پزشکان:

از ۸ صبح تا ۷ بعدازظهر، پزشک هسته ای در بعد از ظهر روزهای کاری بر حسب فعالیت بخش حضور داشته و در صورت نیاز در تمام ساعات شبانه روز آنکال می باشد.
 

بخش درمانی

خدمات و سرویس های قابل ارائه شامل موارد زیر می باشد:

ارائه خدمات درمانی به بیماران سرپایی و بستری

این بخش به طور ویژه در زمینه مطالعه رادیوایزوتوپیک مایع مغزی- نخاعی (سیسترنوگرافی رادیونوکلئیدی) و درمان تومورهای دیفرانسیه تیروئید با (I(131 و تومورهای نورواندوکرین با I(131)-MlBG فعال می باشد.

نیروی انسانی فعال:

یک پزشک متخصص رشته پزشکی هسته ای، کارشناس ارشد فیزیک پزشکی، کارشناسان پرتو شناسی و پرتونگاری

تجهیزات و امکانات طبی و تکنولوژیکی:

بخش ایزوله بستری بیماران به منظور درمان با پرتوداروهای رادیواکتیو، یکی از بخش های فعال بیمارستان و تنها بخش فعال خصوصی در زمینه درمان های بستری رادیواکتیو در کشور به شمار می رود که تا کنون بیش از ۱۰۰۰ بیمار مبتلا به سرطان تیروئید را درمان نموده است.

ساعات کاری بخش و ساعات حضور پزشکان:

ویزیت بیماران جهت درمان های رادیواکتیو از روز یکشنبه الی سه شنبه از ساعت ۳ تا ۵ بعد از ظهر می باشد. بخش بستری معمولا در روزهای شنبه و سه شنبه اقدام به بستری بیماران در بخش ایزوله می نمایند.

تلفن های تماس:

۷۳۹۹-۱۲۰۸