بیمه های طرف قرارداد

  • بانک ها (ملت، تجارت، سپه، صادرات، مسکن، صنعت و معدن)
  • شهرداری (شهر سالم)
  • هواپیمایی (هما)
  • بازنشستگان شرکت نفت
  • صنعت و معدن
  • کمک رسان ایران (SOS)
  • بیمه فولاد

banks

bimeh2