ساعات ملاقات

ساعات ملاقات بیماران بیمارستان طبق مقررات نظام پزشکی به شرح ذیل می باشد:

  • بخش های مراقبتهای ویژه ۴ الی ۵ بعد از ظهر
  • بخشهای بیماران بستری ۳ الی ۵ بعد از ظهر

ملاقات جهت اطفال کمتر از ۱۲ سال فقط در روزهای دوشنبه و جمعه مجاز می باشد.
تردد همراهان بیماران بستری در بخش های مراقبت های ویژه (ICU، CCU) خارج از ساعت ملاقات تنها با هماهنگی و اجازه مسئول بخش امکان پذیر می باشد.
قابل توجه است امکان برقراری ارتباط به صورت مستقیم از خارج بیمارستان به اتاق بیمار امکان پذیر می باشد.