ارتوپدی

اهم فعالیت ها ی گروه:

درمان بیماران مبتلا به عوارض ستون فقرات
در مان انواع صدمات و شکستگی اندام ها
درمان عوارض مادرزادی اندام فوقانی
ارائه خدمات فوق تخصصی در بیماران مبتلا به شکستگی و عوارض تاندون ها و اعصاب دست

امکانات و تجهیزات مورد استفاده:

انواع وسایل جراحی ستون فقرات
انواع وسایل جراحی شکستگی اندام ها
انواع وسایل جراحی میکروسکوپیک اندام ها