اعصاب و روان

اهم فعالیت ها و قابلیت های گروه :

انجام مشاوره های دارویی بیماران بستری و درمان اختلالات افسردگی، اضطرابی، سایکوتیک، دلیریوم ناشی از بیماریهای طبی
انجام انواع مشاوره های حمایتی و سایر مشاوره ها در بیماران سرپایی و بستری
انجام انواع روان درمانی، آموزش های Psycho education و افزایش توانایی مقابله بیماران با بیماری های وخیم طبی- جراحی
انجام مداخله در بحران و استراتژی حل مسئله و BBN برای بیماری های وخیم جهت خود بیمار و همراهان وی
مدیریت رفتاری و مداخله های روانشناختی جهت بیماران طبی و اختلالات شخصیت همراه و difficult.pt
تشخیص و درمان های دارویی و غیر دارویی در بیماران سایکوسوماتیک، سوماتوفروم MUS