خون و آنکولوژی

اهم فعالیت ها ی گروه:

تشخیص و درمان بیماری های خوش خیم خون
تشخیص و درمان بیماری های بدخیم خون (سرطان های مختلف خون)
تشخیص و درمان سرطان های توپر Solid tumor
انجام روش های مختلف شیمی درمانی (داخل وریدی، داخل نخاعی، داخل پرده جنب، داخل شکمی)

امکانات و تجهیزات :

مجهز به بخش های مختلف جهت بستری به منظور تشخیص و سپس درمان بیماران سرطانی و بیماران مبتلا به بیماری های خوش خیم خون
مجهز به بخش شیمی درمانی سرپائی انجام نمونه برداری و بیوپسی مغز استخوان

اهداف:
راه اندازی بخش پیوند مغز استخوان در بیمارستان آراد