ریه

اهم فعالیت ها و قابلیت های گروه:

کلینیک تشخیص و درمان بیماری های ریوی
پذیرش بیمار در ICU و درمان طبق آخرین استانداردهای جهان
پذیرش بیماران ریوی در بخش
انجام اسپیرومتری
انجام Body Box و اندازه گیری حجم های ریوی
انجام تست متاکولین
انجام برونکوسکوپی تشخیصی
انجام تست خواب کامل با ۲۴ کانال
تیتراسیون بیماری های انسدادی خواب (بررسی وقفه تنفسی)
انجام تست کامل ورزش قلبی- ریوی

امکانات و تجهیزات مورد استفاده:

ویدئو برونکوسکوپ
برونکوسکوپ پرتابل جهت برونکوسکوپی در ICU
دستگاه اسپیرومتری
دستگاه Body Box
دستگاه انجام تست متاکولین
دستگاه انجام تست سوزش قلبی- ریوی
دستگاه انجام تست ورزش قلبی- ریوی
دستگاه انجام تست خواب کامل با ۲۴ کانال