مغز و اعصاب

اهم فعالیت ها و قابلیت ها

ویزیت بیماران مغز و اعصاب
گرفتن نوار مغز
گرفتن نوار عصب و عضله، پتانسیل های حسی، بینایی و شنوایی مغز
گرفتن نوار مغز طولانی مدت همراه با ویدئو (Long Term & Video Monitoring)

امکانات و تجهیزات مورد استفاده

دستگاه نوار مغز
دستگاه نوار مغز عصب و عضله، اوکر پتانسیل بینایی حسی و شنوایی مغز
نوار مغز طولانی مدت همراه با ویدئو