کلیه

اهم فعالیت ها و قابلیت های گروه:

پذیرش بیماران، بستری، درمان بیماران کلیوی، مشاوره به همکاران در موارد مشکلات کلیوی بیماران
بیو پسی کلیه
همودیالیز اورژانس
همو دیالیز مزمن، تعدادی بیمار با معرفی به این مرکز و تایید دانشگاه شهید بهشتی مراجعه و هر هفته ۳-۲ نوبت به مدت ۱۲-۹ ساعت همودیالیز می شوند.

امکانات و تجهیزات مورد استفاده:

بخش دیالیز این مرکز در بهترین نقطه بیمارستان (نورگیری- نزدیکی به آسانسور بیماربر) در طبقه بخش های ویژه قرار دارد.
این بخش که اخیرا ساخته شده از نظر تهویه، گرمایی، سرمایی در آخرین حد استاندارد است.
مجهز به ماشین های دیالیز آخرین مدل ماشین دیالیز گامرو (مارک) در دنیاست.
مجهز به یک دستگاه ماشین CRRT است که تنها ماشین استاندارد در دنیاست.