گوارش

اهم فعالیت ها ی گروه:

گروه گوارش بیمارستان آراد قابلیت انجام کارهای تشخیصی و درمانی جهاز هاضمه را به طور کامل دارد.
آندوسکوپی قسمت های مختلف دستگاه گوارش،
کولونوسکوپی،
آندوسونوگرافی،
ERCP
گذاشتن بالون،
گذاشتن PEG،
برداشتن پولیپ های روده ای و معده ای،
نمونه برداری تومورهای کبدی و لوزالمعده ای و مجاری صفراوی

امکانات و تجهیزات مورد استفاده:

دستگاه آندوسکوپی
دستگاه آندوسونوگرافی
دستگاه کولونوسکوپی
دستگاه ERCP