کنفرانس پزشکی روز پنجشنبه مورخ ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۶: چالشهای بالینی و تصویربرداری در تشخیص و درمان هیدروسفالی با فشار مایع نخاعی نرمال

روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۰۹/۲۳ کنفرانس علمی بیمارستان آراد با عنوان چالشهای بالینی و تصویربرداری در تشخیص و درمان هیدروسفالی با فشار مایع نخاعی نرمال (Clinical & Imaging Challenges in Diagnosis of NPH) توسط آقای دکتر شهرام سیف اللهی در سالن کنفرانس بیمارستان برگزار می گردد.