کنفرانس پزشکی روز پنجشنبه مورخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۶: واکسن و ایمونیزاسیون و سوالات متداول

روز پنجشنبه مورخ  ۹۶/۰۸/۲۵  کنفرانس علمی بیمارستان آراد با عنوان واکسن و ایمونیزاسیون و سوالات متداول

(Vaccine & Immunization & Common Questions) توسط آقای دکتر پرویز قدم لی در سالن کنفرانس بیمارستان برگزار می گردد.

واحد آموزش بیمارستان