کنفرانس پزشکی روز پنجشنبه مورخ ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۶: تست ورزش قلبی – ریوی

روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۰۷/۲۷ کنفرانس علمی بیمارستان آراد با عنوان تست ورزش قلبی- ریوی

((Cardiopulmonary Exercise Test (CPET) توسط آقای دکتر علیرضا نعمتی در سالن کنفرانس بیمارستان برگزار می گردد.