کنفرانس پزشکی روز پنجشنبه مورخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶: بازسازی کامل گوش مادرزادی با استفاده از غضروف دنده

روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۰۹/۳۰ کنفرانس علمی بیمارستان آراد با عنوان بازسازی کامل گوش مادرزادی با استفاده از غضروف دنده  (Congenital Ear Reconstruction (Microtia توسط آقای دکتر محمد تقی ایمانی (جراح پلاستیک) در سالن کنفرانس بیمارستان برگزار می گردد.