کنفرانس پزشکی روز پنجشنبه مورخ ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۶: آشنایی پزشکان با گروه های بالینت

روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۳۰ کنفرانس علمی بیمارستان آراد با عنوان آشنایی پزشکان با گروه های بالینت

(Introduction of Balint Groups for Medical Doctors) توسط خانم دکتر مینا بیگدلی در سالن کنفرانس بیمارستان برگزار می گردد.