کنفرانس پزشکی روز پنجشنبه مورخ ۹ آذر ماه ۱۳۹۶: واکسیناسیون در حاملگی

روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۰۹/۰۹ کنفرانس علمی بیمارستان آراد با عنوان واکسیناسیون در حاملگی (Vaccination in Pregnancy) توسط آقای دکتر پرویز قدم لی در سالن کنفرانس بیمارستان برگزار می گردد.